image
077 - 0317
Cảnh báo:
Nghiêm cấm việc buôn
bán ở vĩa hè và đường phố
Bày bán trái cây, rau cải, hoặc các thứ hàng hoá khác mà không có giấy phép là
trái luật.
Làm như vậy là không an toàn hoặc không sạch sẽ, làm cho người ta bị ngộ
độc thực phẩm.
Việc nầy bị nghiêm cấm ở Brimbank. Thông báo nầy để cảnh báo KHÔNG
ĐƯỢC buôn bán thức ăn hoặc hàng hoá bất hợp pháp.
Hội Đồng Thành Phố Brimbank sẽ tịch thu hàng hoá và công cụ và có thể sẽ
phạt nặng, hoặc đưa ra toà.
Bày bán thức ăn hoặc hàng hoá không có giấy phép
là vấn đề sức khoẻ cộng đồng