image
Can I use this service?
All residential properties in Brimbank are entitled to one no charge At Call Hard Waste
Collection per nancial year.
Before you book
How to book
Call
9249 4728
Book online at
hardwaste.brimbank.vic.gov.au
Need to book another collection?
Extra hard waste collections are available.
Costs apply. To book call 9249 4728 or
visit
hardwaste.brimbank.vic.gov.au
Can I use this service?
All residential properties in Brimbank are entitled to one no charge At Call Hard Waste
Collection per nancial year.
Before you book
7ɪSViFKQK͏Qj\FKͩDWK{QJWLQTXDQWU͍QJYɾ'ʈFKiF
7KXĈ͕5iF
&ͩQJ
7KHR/ʈFK+ɶQ
&ͧD+͙LĈ͓QJɉ͝
Brimbank.
7ɢWFɠQKjQJɉ͝LGkQ͟YQJ
Brimbank
ÿɾXăP
ÿɉͣFWKXÿ͕UiFFͩQJPLʂQSKtP͗LQăPWjLFKtQKP͙W
OɤQĈʀELɼWWKrPWK{QJWLQ[LQJ͍LV͑
131 450.Wa
㦻彖㠨␙▔⚺
Brimbank
ゑ㟎ㆂ䤓檟侓㆞䫻役⨒⧍㟅彖岙
楕㦜╨
At Call Hard Waste Collection Service
⃚䦇桫 嵚
彖岙ᇭ
Brimbank
●⏶䤓㓏㦘⻔㺠⇞⸔⦷㹞⊚弰㄃⧖im
♾℺♦₏㶰⏜彊䤓䫻役⨒⧍⥭㟅㦜╨ᇭ
嵚㜴㓢
131 450
䨼屲㦃⮩彖岙ᇭWa
㦻忓㠨␛▔⚺
Brimbank
ゑ㟎☔䤓欓儵㆞䫻德⨒⧍㟅≰㋾
楕㦜┰
At Call Hard Waste Collection Service
⃚䦇␂ 庆
≰㋾ᇭ
Brimbank
◉␔䤓㓏㦘⻔㺠⇞⸔⦷㹞₹徱㄃⧖̿̾
♾℺♦₏㶰⏜忈䤓䫻德⨒⧍⥭㟅㦜┰ᇭ̵̰
庆㕷㓢
131 450
ℕ屲㦃⮩≰㋾ᇭ̨̮
̸̝
̶̹̪̺ͅ
̴̴̸̥̭̲̿̾
̹̮̺̲̦̮̲̀
̵̶̧̼̰̪̲̳̦̻̭̽
̴̸̸̨̹̰̺̺̮̻̿
̬̲̪
̶̰̽
̪̥̔̽
̴̨̪̺̪̬̬̮̪̚
̸̸̵̶̸̵̵̶̨̧̞̹̰̺̮̼̪̹̳̲̭̻̙̬̳̭͇̹̺̺̲̥̪̲̋͂̋̽͂
̸̽̾
̵̸̶̧̎̾
Brimbank
̴̮̻̇
̸̲
̸̨̳̪̲̳̮̻̽
̸̼̲̳̽
%ULPEDQN̸
̸̶̭̲̳̪̲̪̲͆̽
̵̲̪
̶̭̺̮̥͂
̸̸̵̧̪̹̳̲̭̦̼
̸̶̸̵̵̶̶̸̸̶̸̵̸̬̳̭͇̪̹̺̺̲̥̪̥̲̳̲̳̦̻͂̽͂̽ͅȖȘ
̲̪̍
̹̮̺̲̼̼̮̺̮̻̽ͅ
̴̸̸̨̹̰̺̺̮̻̿
̴̳̪̦̼̮̽
̸̽vi
131 450
.ȗȘ
ǶȊȈȈȉȘȖȠțȘȈșȖȌȘȎȐȊȈȎȕȐȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐȏȈ
At Ȗȗ
Call Hard Waste Collection Service
ǶȌȕȈȗȘȍȌmb
ȏȈȒȈȎȈȕȖ
șȖȉȐȘȈȱȍ
ȕȈ
ȒȘțȗȍȕ
ȖȚȗȈȌ
ȊȖ ȕ
ȖȗȠȚȐȕȈȚȈ
ȕȈ
Brimbank.
ǹȐȚȍ
ȌȖȔȈȳȐȕșȚȊȈ
ȊȖȍȳ
Brimbank
ȐȔȈȈȚ
ȗȘȈȊȖ
ȕȈ
ȍȌȕȖ
ȉȍșȗȓȈȚȕȖ t
șȖȉȐȘȈȱȍ
ȕȈȒȘțȗȍȕ
ȖȚȗȈȌ
șȍȒȖȯȈȜȐȕȈȕșȐșȒȈte
ȋȖȌȐȕȈǯȈȗȖȊȍȳȍȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐȚȍȓȍȜȖȕȐȘȈȯȚȍll
ȕȈt
131 450.tr
How to booke
Call
9249 4728e
Book online at ts
hardwaste.brimbank.vic.gov.au8
Need to book another collection?c.
Extra hard waste collections are available. i
Costs apply. To book call 9249 4728 or l
visit
hardwaste.brimbank.vic.gov.ault
Questo opuscolo contiene importanti informazioni del nz
Comune di Brimbank sul Servizio a Richiesta per la vo
Raccolta dei Riuti Ingombranti. Tutte le proprietà
residenziali di Brimbank hanno diritto a richiedere, una
volta per ogni anno nanziario, il ritiro gratuito dei uz
riuti ingombranti. Per ulteriori informazioni chiamare ct
il 131 450.oš
Ova brošura sadrži važne informacije o usluzi općine u
Brimbank pod nazivom At Call Hard Waste Collection – vr
Odnošenje tvrdog smeća po pozivu. Svaki stambeni nf
objekat u Brimbanku ima parvo
n
a
jedno
b
e
s
p
l
a
t
no
لى
o
d
n
o
š
e
n
je
tvrdog
s
m
e
ć
a
s
va
k
e
n
a
n
c
i
j
s
ke
godine.
Za ال
d
a
l
j
n
j
e
informa
cije, pozo
v
i
te
131 450
.قا
يحتوي هذا المنش
و
ر
على معلومات مهمة حول خدمة إزالةأن
النفايات الصلبة من خلال الاتصال جلس.
B
r
i
m
b
an
k
.
يحقعل
لجميع العقاراتلالسكنية في1
Brimbank
لم
ر
ة-
و
ا
ح
د
ةt
كل
سن
ةag
م
ا
ل
يةi
أ
نo
ي
ت
مn
إ
زا
ل
ةa
نف
ا
يات
ه
اv
ا
ل
صلبةt
ب
دو
نu
ر
س
و
م
.
ل
مزي
دr
م
نba
ا
لم
ع
ل
و
ما
ت
،i
ات
ص
ل
واI
ع
ل
ىr
ال
ر
قم
131 450
.-K
Dan il-fuljett h tagħrif importanti dwar is-Servizz en
tal-Kunsill ta’ Brimbank għal-Ġbir tal-Iskart Gož Meta a
l-Klijent Ikollu Bżonnu. Il-proprjetajiet kollha ak
residenzjali Brimbank huma intitolati għall-ġabra mb
waħda bla ħlas tal-iskart gož kull sena nanzjarja. h
Għal aktar tagħrif ċempel 131 450.pi
Hi cauk pante ahhin Brimbank Council nih A Hakmi m
Hmunthur Khawmhsuatnak caah Chawnh in Lakpiak k
nak kong a biapi mi thawngthanhnak pawl aa tel. t
Brimbank i a um mi innkip nih a hak mi hmunthur cu ah
tangka kum kumkhat chung ah a laak tein 蒙네
khawmhsuatpiak nak tinvo an ngei. Thawngthanhmi 뷂
tam deuh
hngalhnak caa
h 131 450 chawn.

image
No! These items cannot be collected
COLLECTION GUIDELINES
How much can be collected?
4 cubic metres of hard waste (equal to a 6x4 trailer) and
2 cubic metres of bundled green waste (in one single collection).
Individual items must be able to be easily lifted
by two people.
Car bodies, engine blocks
Clothing
Renovation, building or
fencing materials
Household garbage
Industrial or commercial waste
4WD or truck tyres
Gas Bottles
Place items ONLY within your boundary
Be ready!
Items must be placed out for collection
on the
Sunday
before your collection week.
Hard and green waste items must be clearly
separated
from other items on your property.
1 metre high
1 metre high
4 metre wide
1 metre deep
1 metre deep
2 metre wide
PROPERTY BOUNDARY
front yard
nature strip
crossover
driveway
Tree branches and prunings – bundled and tied with string or
twine (less than 75mm wide and 1.5m long. Bundles must be
smaller than 300mm wide)
Single tree limbs (no branches attached, neatly stacked) smaller
than 200mm wide and 1.5m long
Items must be able to be lifted to shoulder height by one person
Any items placed outside your property boundary without
approval could result in nes.
Hazardous materials or asbestos
(cement sheeting)
Noxious weeds, vines, large tree
stumps or roots
Grass clippings, weeds and leaves
Untied green waste (or tied with
wire, rope or plastic)
Carpet / underlay
Green Waste
Yes! These items can be collected
Scrap metal
Empty tins (no lids)
Hot water systems and baths
White goods (remove fridge doors)
Appliances
E-waste (e.g. TVs, computers)
Household items
Pottery, ceramics, china
Timber pieces (max. 1.5m long)
Mattresses, bed bases (1 set only)
Mirrors/windows, glass (wrap and label ‘Glass’)
(max. 4 car tyres)