image
Tôi có thể sử dụng dịch vụ này không?
Tất cả nhà người dân ở vùng Brimbank đều hội đủ điểu kiện để được Thu Đổ Rác Cứng
Theo Lịch Hẹn miễn phí mỗi năm tài chính một lần.
Trước khi quý vị đặt lịch hẹn
Cách đặt lịch hẹn
Gọi
9249 4728
Đặt lịch hẹn trực tuyến tại
hardwaste.brimbank.vic.gov.au
Cần đặt một lịch hẹn khác?
Có sẵn những lịch hẹn thu đổ rác cứng
khác. Có tính phí. Để đặt lịch hẹn, hãy
gọi
9249 4728
hoặc truy cập
hardwaste.brimbank.vic.gov.au
Can I use this service?
All residential properties in Brimbank are entitled to one no charge At Call Hard Waste
Collection per nancial year.
Before you book
Tập sách nh� này chứa th�ng tin �uan trọng về �ịch
�� Thu Đổ Rác Cứng Theo Lịch Hẹn Của Hội Đ�ng
Brimbank.
Tất cả nhà người dân ở vùng
Brimbank
đều
được thu đổ rác cứng miễn phí mỗi năm tài chính một
lần. Để biết th�m th�ng tin �in gọi s�
131 450.
㦻彖㠨␙▔⚺
Brimbank
ゑ㟎ㆂ䤓檟侓㆞䫻役⨒⧍㟅
楕㦜╨
At Call Hard Waste Collection Service
⃚䦇桫
彖岙ᇭ
Brimbank
●⏶䤓㓏㦘⻔㺠⇞⸔⦷㹞⊚弰㄃⧖
♾℺♦₏㶰⏜彊䤓䫻役⨒⧍⥭㟅㦜╨ᇭ
嵚㜴㓢
131 450
䨼屲㦃⮩彖岙ᇭ
㦻忓㠨␛▔⚺
Brimbank
ゑ㟎☔䤓欓儵㆞䫻德⨒⧍㟅
楕㦜┰
At Call Hard Waste Collection Service
⃚䦇␂
≰㋾ᇭ
Brimbank
◉␔䤓㓏㦘⻔㺠⇞⸔⦷㹞₹徱㄃⧖
♾℺♦₏㶰⏜忈䤓䫻德⨒⧍⥭㟅㦜┰ᇭ
庆㕷㓢
131 450
ℕ屲㦃⮩≰㋾ᇭ
̸̝
̶̹̪̺ͅ
̴̴̸̥̭̲̿̾
̹̮̺̲̦̮̲̀
̵̶̸̼̰̪̲̳̦̻̺̽
̴̸̸̨̹̰̺̺̮̻̿
̬̲̪
̶̰̽
̪̥̔̽
̴̨̪̺̪̬̬̮̪̹̋̚
̸̸̵̶̸̵̵̶̨̧̞̹̰̺̮̼̪̹̳̲̭̻̙̬̳̭͇̹̺̺̲̥̋͂̋̽͂im
̸̽̾
̵̸̧̎̾
Brimbank
̮
̴̮̻̇
̸̲
̸̨̳̪̲̳̮̻̽
̸̼̪̽̽
%ULPEDQN̮
̸̶̭̲̳̪̲̪̲͆̽
̵̲̪
̶̭̺̮̥͂
̸̸̵̸̧̪̹̳̲̭̲
̸̶̸̵̵̶̶̸̸̶̸̵̸̬̳̭͇̪̹̺̺̲̥̪̥̲̳̲̳̦̻̻͂̽͂̽ͅ
̲̪̍
̹̮̺̲̼̼̮̺̮̻̽ͅ
̴̸̸̨̹̰̺̺̮̻̿
̴̳̪̦̼̮̽
̸̽��
131 450
.��
���� ������� ������ ����� ���������� ��
At ic
Call Hard Waste Collection Service
��������� ��
�������� �������� �� ������ ������ �� ��
��������� ��
Brimbank.
���� ����������� ����
Brimbank
����� ����� �� ���� ��������� �
�������� �� ������ ����� ������ ���������� ��
������. �� ������ ����������, ������������� 92
��
131 450.ok
How to book
Call
9249 4728ba
Book online at Ne
hardwaste.brimbank.vic.gov.au?
Need to book another collection?e
Extra hard waste collections are available.47
Costs apply. To book call 9249 4728 or v.
visit
hardwaste.brimbank.vic.gov.auan
Questo opuscolo contiene importanti informazioni del a
Comune di Brimbank sul Servizio a Richiesta per la .
Raccolta dei Riuti Ingombranti. Tutte le proprietà di
residenziali di Brimbank hanno diritto a richiedere, una i
volta per ogni anno nanziario, il ritiro gratuito dei ri
riuti ingombranti. Per ulteriori informazioni chiamare v
il 131 450.ac
Ova brošura sadrži važne informacije o usluzi općine rd
Brimbank pod nazivom At Call Hard Waste Collection – u.
Odnošenje tvrdog smeća po pozivu. Svaki stambeni a
objekat u Brimbanku ima parvo na jedno besplatno an
odnošenje tvrdog smeća svake nancijske godine. Za 31
daljnje i
n
f
o
r
ma
c
i
je
, pozovit
e
131 45
0 .مه
يحتوي هذا المنشور على معلومات مهمة حول خدمة إزالة 
النف
ا
ي
ا
ت
الصلبة من خلال الاتصال جلسل
B
r
i
m
ba
n
k
.
ي
ح
قan
لجميعةالعقاراتلالسكنيةلفيل
B
r
i
m
ba
n
k
لمرةعواحدةركل سنة 4
المعلومات،أاتصلواإعلىةالرقما
131 450
ماليةنأنسيتم إزالة نفاي
ا
ت
هاi
ال
ص
ل
بةe
ب
دونhر
س
و
م
.
ل
مز
ي
دp
م
نta
Dan il-fuljett h tagħrif importanti dwar is-Servizz bi
tal-Kunsill ta’ Brimbank għal-Ġbir tal-Iskart Gož Meta pr
l-Klijent Ikollu Bżonnu. Il-proprjetajiet kollha ti
residenzjali Brimbank huma intitolati għall-ġabra ul
waħda bla ħlas tal-iskart gož kull sena nanzjarja. 50
Għal aktar tagħrif ċempel 131 450.un
Hi cauk pante ahhin Brimbank Council nih A Hakmi wn
Hmunthur Khawmhsuatnak caah Chawnh in Lakpiak na
nak kong a biapi mi thawngthanhnak pawl aa tel. h
Brimbank i a um mi innkip nih a hak mi hmunthur cu aa
tangka kum kumkhat chung ah a laak tein i.
khawmhsuatpiak nak tinvo an ngei. Thawngthanhmi c
tam deuh hngalhnak caah 131 450 chawn. s
Quý vị đặt lịch hẹn.Hư
Chúng tôi sẽ thu đổ rác cứng.Đổ
Hướng dẫn sử dụngch
Dịch Vụ Thu Đổ Rác Cứng Theo Lịch Hẹn của
Brimbank
Điện thoạie
Thư điện tử嫐
Gửi thư嫐찶
Vietnamese

image
Không! Chúng tôi không thể thu đổ những thứ này
HƯỚNG DẪN THU ĐỔ RÁC
Có bao nhiêu rác cứng có thể được thu đổ?
4
mét khối rác cứng (tương đương xe kéo
6x4
) và
2
mét khối
rác cây cối được bó lại (trong một lần thu đổ duy nhất).
Đồ đạc cá nhân phải vừa để hai người có thể nâng
lên dễ dàng.
Thân xe, khối động cơ
Quần áo
Vật liệu sửa chữa nhà, xây dựng
hoặc hàng rào
Rác sinh hoạt
Rác công nghiệp hoặc thương mại
Lốp/Vỏ xe
4WD
hoặc xe tải
Bình Ga
Để rác cứng CHỈ nằm trong phạm vi phần
nhà của quý vị
Hãy sẵn sàng!
Đồ đạc phải được đưa ra vào ngày
Chủ
nhật
trước tuần lễ quý vị hẹn để được thu đổ
rác.
Rác cứng và rác cây cối phải
tách biệt
ràng khỏi những đồ đạc khác trong phần nhà
của quý vị.
Cao 1 mét
Cao 1 mét
Rộng 4 mét
Sâu 1 mét
Sâu 1 mét
Rộng 2 mét
PHẠM VI TRONG PHẦN NHÀ
sân trước
lề cỏ
lối lái xe phần
băng qua lề cỏ
lối lái xe
Cành và nhánh cây - bó và buộc bằng dây hoặc dây bện (rộng
dưới
75mm
và dài dưới
1,5m
. Các bó phải nhỏ hơn
300mm
)
Các cành cây to (không có cành, xếp gọn gàng) rộng dưới
200mm
và dài dưới
1,5m
Đồ đạc phải vừa để một người có thể nâng lên ngang vai
Bất kỳ đồ đạc nào được bỏ bên ngoài phạm vi phần nhà
của quý vị mà không được phê duyệt có thể bị phạt.
Vật liệu nguy hiểm hoặc amiăng
(tấm xi măng)
Cỏ dại độc hại, dây leo, cây lớn gốc
hoặc rễ
Cỏ vụn, cỏ dại và lá
Rác cây cối không được bó lại
(hoặc buộc bằng dây, dây thừng
hoặc túi bóng)
Thảm/đồ lót dưới sàn nhà
Rác cây cối
Vâng! Chúng tôi có thể thu đổ những thứ này
Phế liệu kim loại
Hộp thiếc rỗng (không có nắp đậy)
Hệ thống nước nóng và phòng tắm
Đồ điện tử gia dụng (gỡ bỏ cửa tủ lạnh)
Thiết bị gia dụng
Rác điện tử (ví dụ: TV, máy tính)
Đồ gia dụng
Đồ gốm, gốm sứ, chén đĩa đồ bằng sành
Các miếng gỗ (dài tối đa 1,5m)
Nệm, giường (chỉ 1 bộ)
Gương/cửa sổ, kính (bọc và dán nhãn
‘Glass’
)
(t
i đa 4 l
p/v
xe h
ơ
i)