image
Hi rianttuan piaknak hi ka hmang kho maw?
Brimbank i khua a sami inn kip nih kum khat (tangka relnak kum) chungah Ahakmi Hnawm
Khawmhsuat piaknak Auh dingah a hopaoh nih a man pek hau loin tinco khawh a si.
A hlaankan in na chimhchawnh hlan ah
Telifon
Imel
Cakuatnak
A hlaankan in chimhchawnh ning
9249 4728
kha chawn
Awnlai in hika ah a hlaankan in chimhchawn
hardwaste.brimbank.vic.gov.au
A dang laakpiak dingah a hlaankan in
chimhchawnh a herh rih maw?
A hakmi hnawm a hlei in lak piak a ngah ko.
A man liam a hau. A hlaankan in chimhchawnh na duh
ahcun
9249 4728
chawn asilole hika ah zoh
hardwaste.brimbank.vic.gov.au
Can I use this service?
All residential properties in Brimbank are entitled to one no charge At Call Hard Waste
Collection per nancial year.
Before you book
7ɪSViFKQK͏Qj\FKͩDWK{QJWLQTXDQWU͍QJYɾ'ʈFKiF
7KXĈ͕5iF
&ͩQJ
7KHR/ʈFK+ɶQ
&ͧD+͙LĈ͓QJɉ͝
Brimbank.
7ɢWFɠQKjQJɉ͝LGkQ͟YQJ
Brimbank
ÿɾXăP
ÿɉͣFWKXÿ͕UiFFͩQJPLʂQSKtP͗LQăPWjLFKtQKP͙W
OɤQĈʀELɼWWKrPWK{QJWLQ[LQJ͍LV͑
131 450.Wa
㦻彖㠨␙▔⚺
Brimbank
ゑ㟎ㆂ䤓檟侓㆞䫻役⨒⧍㟅彖岙
楕㦜╨
At Call Hard Waste Collection Service
⃚䦇桫 嵚
彖岙ᇭ
Brimbank
●⏶䤓㓏㦘⻔㺠⇞⸔⦷㹞⊚弰㄃⧖im
♾℺♦₏㶰⏜彊䤓䫻役⨒⧍⥭㟅㦜╨ᇭ
嵚㜴㓢
131 450
䨼屲㦃⮩彖岙ᇭWa
㦻忓㠨␛▔⚺
Brimbank
ゑ㟎☔䤓欓儵㆞䫻德⨒⧍㟅≰㋾
楕㦜┰
At Call Hard Waste Collection Service
⃚䦇␂ 庆
≰㋾ᇭ
Brimbank
◉␔䤓㓏㦘⻔㺠⇞⸔⦷㹞₹徱㄃⧖̿̾
♾℺♦₏㶰⏜忈䤓䫻德⨒⧍⥭㟅㦜┰ᇭ̵̰
庆㕷㓢
131 450
ℕ屲㦃⮩≰㋾ᇭ̨̮
̸̝
̶̹̪̺ͅ
̴̴̸̥̭̲̿̾
̹̮̺̲̦̮̲̀
̵̶̧̼̰̪̲̳̦̻̭̽
̴̸̸̨̹̰̺̺̮̻̿
̬̲̪
̶̰̽
̪̥̔̽
̴̨̪̺̪̬̬̮̪̚
̸̸̵̶̸̵̵̶̨̧̞̹̰̺̮̼̪̹̳̲̭̻̙̬̳̭͇̹̺̺̲̥̪̲̋͂̋̽͂
̸̽̾
̵̸̶̧̎̾
Brimbank
̴̮̻̇
̸̲
̸̨̳̪̲̳̮̻̽
̸̼̲̳̽
%ULPEDQN̸
̸̶̭̲̳̪̲̪̲͆̽
̵̲̪
̶̭̺̮̥͂
̸̸̵̧̪̹̳̲̭̦̼
̸̶̸̵̵̶̶̸̸̶̸̵̸̬̳̭͇̪̹̺̺̲̥̪̥̲̳̲̳̦̻͂̽͂̽ͅȖȘ
̲̪̍
̹̮̺̲̼̼̮̺̮̻̽ͅ
̴̸̸̨̹̰̺̺̮̻̿
̴̳̪̦̼̮̽
̸̽vi
131 450
.ȗȘ
ǶȊȈȈȉȘȖȠțȘȈșȖȌȘȎȐȊȈȎȕȐȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐȏȈ
At Ȗȗ
Call Hard Waste Collection Service
ǶȌȕȈȗȘȍȌmb
ȏȈȒȈȎȈȕȖ
șȖȉȐȘȈȱȍ
ȕȈ
ȒȘțȗȍȕ
ȖȚȗȈȌ
ȊȖ ȕ
ȖȗȠȚȐȕȈȚȈ
ȕȈ
Brimbank.
ǹȐȚȍ
ȌȖȔȈȳȐȕșȚȊȈ
ȊȖȍȳ
Brimbank
ȐȔȈȈȚ
ȗȘȈȊȖ
ȕȈ
ȍȌȕȖ
ȉȍșȗȓȈȚȕȖ t
șȖȉȐȘȈȱȍ
ȕȈȒȘțȗȍȕ
ȖȚȗȈȌ
șȍȒȖȯȈȜȐȕȈȕșȐșȒȈte
ȋȖȌȐȕȈǯȈȗȖȊȍȳȍȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐȚȍȓȍȜȖȕȐȘȈȯȚȍll
ȕȈt
131 450.tr
How to booke
Call
9249 4728e
Book online at ts
hardwaste.brimbank.vic.gov.au8
Need to book another collection?c.
Extra hard waste collections are available. i
Costs apply. To book call 9249 4728 or l
visit
hardwaste.brimbank.vic.gov.ault
Questo opuscolo contiene importanti informazioni del nz
Comune di Brimbank sul Servizio a Richiesta per la vo
Raccolta dei Riuti Ingombranti. Tutte le proprietà
residenziali di Brimbank hanno diritto a richiedere, una
volta per ogni anno nanziario, il ritiro gratuito dei uz
riuti ingombranti. Per ulteriori informazioni chiamare ct
il 131 450.oš
Ova brošura sadrži važne informacije o usluzi općine u
Brimbank pod nazivom At Call Hard Waste Collection – vr
Odnošenje tvrdog smeća po pozivu. Svaki stambeni nf
objekat u Brimbanku ima parvo n
a
jedno
be
s
p
l
a
t
n
o عل
od
n
e
n
j
e
t
v
r
do
g
smeća
s
v
a
k
e
nancij
s
k
e
g
o
d
i
n
e.
Za لا
da
l
j
n
j
e
informa
cije, pozov
i
t
e 1
31 450 .عق
يحتوي هذا المنشور على معلومات مهمة حول خدمة إزالةما
النفايات الصلبة من خلال الاتصال جلسن
B
r
i
mb
a
n
k
.
يحقيا
لجميعلالعقاراتنالسكنيةلفيي
Br
i
mbank
ل
م
رةf
و
ا
ح
د
ةtكلhس
نةgħ
ا
ل
مع
ل
و
م
ا
ت
،a
ا
ت
صل
و
اa
عل
ىsا
ل
ر
ق
مi
131 450
.-
م
ا
ل
ي
ةl
أنt
يتمB
إ
ز
ا
ل
ةn
نف
ا
ي
ا
ته
اb
ا
لص
ل
ب
ة-
ب
د
و
نr
رس
و
م
.
ل
م
ز
يد م
ن-K
Dan il-fuljett h tagħrif importanti dwar is-Servizz en
tal-Kunsill ta’ Brimbank għal-Ġbir tal-Iskart Gož Meta a
l-Klijent Ikollu Bżonnu. Il-proprjetajiet kollha ak
residenzjali Brimbank huma intitolati għall-ġabra mb
waħda bla ħlas tal-iskart gož kull sena nanzjarja. h
Għal aktar tagħrif ċempel 131 450.pi
Hi cauk pante ahhin Brimbank Council nih A Hakmi m
Hmunthur Khawmhsuatnak caah Chawnh in Lakpiak k
nak kong a biapi mi thawngthanhnak pawl aa tel. t
Brimbank i a um mi innkip nih a hak mi hmunthur cu ah
tangka kum kumkhat chung ah a laak tein hc
khawmhsuatpiak nak tinvo an ngei. Thawngthanhmi sa
tam deuh hngalhnak caah 131 450 chawn.na
A hlaankan in na k
chimhchawnh.
Kan rak laak ko lai. hi
Brimbank lamhmuhsaktu na hmannak in
Bri
mbank i Ahakmi Hnawm
Khawmhsuatnak lei Rianttuan
piaknak Chawnhnak
Chin

image
Asilo! Hi thilri/hnawm pawl cu khawmhsuat khawh an si lo
KHAWMHSUATNAK LEI LAMHMUHSAKNAK
Zeizatdah khawmhsuat khawh a si?
A hakmi hnawm 4 cubic mitta (6x4 he aa khatmi thil phorhnak)
le 2 cubic mitta a si i tuammi a hringmi hnawm (voikhat
khawmhsuatnak ah).
Thilri pakhat cio cu minung pahnih nih fawi tein an
cawi khawhmi a si hrimhrim lai.
Mawttaw kuang, ingcin thilri pawl
Thilpuan
Remhnak thilri, innsaknak thilri asilole
hau phihnak thilri pawl
Inn chung hmunthur/hnawm
Sehzung lei asilole thilzuarnak lei he aa
pehtlaimi hnawm
4WD asilole thilphor mawttaw ttaya pawl
Kas (Gas) thawl pawl
Na inn ri chung LAWNG ah thilri pawl chia
hna
Timhcia te’n um!
Na hnawm lakpiak a si dingmi zarh hlaan
Zarhpi ni
ah thilri pawl cu na khawmhsuat lai i
na chiah cia hrimhrim lai.
A hakmi le a hringmi hnawm pawl cu na inn ah a dang
deuh le felfai tein
tthen
hrimhrim ding a si.
Mitta 1 a sangmi
Mitta 1 a sangmi
Mitta 4 a kaumi
Mitta 1 a thukmi
Mitta 1 a thukmi
Mitta 2 a kaumi
INN RAMRI
hmailei a lawnnak
a sirlei a lawnnak
Hlei
mawttaw a hun
luhnak lam
Thing nge le tan mi/khiah mi thingtan pawl – hri asilole laa he
tuam asiole ttemchihmi (75mm nak kau lo deuhmi le 1.5m nak
sau lo deuhmi. Tuammi pawl cu 300mm nak in a hme deuhmi a
si hrimhrim lai)
Thingtan pakhat lawng ( a nge a um lomi, thianghlim tein
chiahmi) 200mm nak kau lo deuhmi le 1.5m nak sau lo deuhmi)
Minung pakhat nih a liang tiang sang in a cawi khawhmi thilri a si
hrimhrim lai
Hnatlakpinak tel loin na inn ramri leng i chiahmi
thilri/hnawm paoh nih dantatnak a chuahpi khawh.
Ttih nungmi thilri pawl asilole thilhak pawl
(mirang vawlei in per pipi in sermi)
Ttih nungmi / a sarmi hramh pawl, mitsur
ruang pawl, thingbul ngan asilole
thinghram nganpi pawl
Hramh tanmi pawl, hramh pawl le hnah pawl
Ttem lomi a hringmi hnawm (asilole
vuaiya, hri asilole palasattik in ttemchihmi)
Kawzaw (puan in sermi pher) / ttuang i
phahmi
Ahringmi Hnawm
Asi! Hi thilri/hnawm pawl cu khawmhsuat khawh an si
Thir a pelpawi
A lawngmi pung pawl (achin a
um lomi)
Tisa chiahnak le kholhnak pawl
Araangmi thil pawl (Tikhal
chiahnak kuang innka phoih mi)
Seh thilri pawl
E-hnawm (tch. TV, kompiotta pawl)
Innchung hmanmi thilri pawl
Bel, cuai in sermi umkheng pawl, hol pakan le hrai
Thing bultan pawl (a saubik 1.5m a saumi)
Ihphah, ihkhun a ke (ttuai 1 lawng)
Thlalang/thlalangawngka, thlalang hrai (na ttem
hnu ah ‘Thlalang hrai’ tiah ca na khenh lai)
(a tambik mawttaw ke ttaya 4)