image
我可以使用这项服务吗?
Brimbank的所有住宅在每个财政年度都有权免费使用一次预约式硬质垃圾收集服务(At Call
Hard Waste Collection )。
在预约之前
如何预约
致电:9249 4728
登入网站:hardwaste.brimbank.vic.gov.au 进行
在线预约
需要再使用一次收集服务?
可多次预订硬质垃圾收集服务。
需缴费。如需预约,请致电:9249 4728或
登入网站:hardwaste.brimbank.vic.gov.au
Can I use this service?
All residential properties in Brimbank are entitled to one no charge At Call Hard Waste
Collection per nancial year.
Before you book
7ɪSViFKQK͏Qj\FKͩDWK{QJWLQTXDQWU͍QJYɾ'ʈFKiF
7KXĈ͕5iF
&ͩQJ
7KHR/ʈFK+ɶQ
&ͧD+͙LĈ͓QJɉ͝
Brimbank.
7ɢWFɠQKjQJɉ͝LGkQ͟YQJ
Brimbank
ÿɾXăP
ÿɉͣFWKXÿ͕UiFFͩQJPLʂQSKtP͗LQăPWjLFKtQKP͙W
OɤQĈʀELɼWWKrPWK{QJWLQ[LQJ͍LV͑
131 450.Wa
㦻彖㠨␙▔⚺
Brimbank
ゑ㟎ㆂ䤓檟侓㆞䫻役⨒⧍㟅彖岙
楕㦜╨
At Call Hard Waste Collection Service
⃚䦇桫 嵚
彖岙ᇭ
Brimbank
●⏶䤓㓏㦘⻔㺠⇞⸔⦷㹞⊚弰㄃⧖im
♾℺♦₏㶰⏜彊䤓䫻役⨒⧍⥭㟅㦜╨ᇭ
嵚㜴㓢
131 450
䨼屲㦃⮩彖岙ᇭWa
㦻忓㠨␛▔⚺
Brimbank
ゑ㟎☔䤓欓儵㆞䫻德⨒⧍㟅≰㋾
楕㦜┰
At Call Hard Waste Collection Service
⃚䦇␂ 庆
≰㋾ᇭ
Brimbank
◉␔䤓㓏㦘⻔㺠⇞⸔⦷㹞₹徱㄃⧖̿̾
♾℺♦₏㶰⏜忈䤓䫻德⨒⧍⥭㟅㦜┰ᇭ̵̰
庆㕷㓢
131 450
ℕ屲㦃⮩≰㋾ᇭ̨̮
̸̝
̶̹̪̺ͅ
̴̴̸̥̭̲̿̾
̹̮̺̲̦̮̲̀
̵̶̧̼̰̪̲̳̦̻̭̽
̴̸̸̨̹̰̺̺̮̻̿
̬̲̪
̶̰̽
̪̥̔̽
̴̨̪̺̪̬̬̮̪̚
̸̸̵̶̸̵̵̶̨̧̞̹̰̺̮̼̪̹̳̲̭̻̙̬̳̭͇̹̺̺̲̥̪̲̋͂̋̽͂
̸̽̾
̵̸̶̧̎̾
Brimbank
̴̮̻̇
̸̲
̸̨̳̪̲̳̮̻̽
̸̼̲̳̽
%ULPEDQN̸
̸̶̭̲̳̪̲̪̲͆̽
̵̲̪
̶̭̺̮̥͂
̸̸̵̧̪̹̳̲̭̦̼
̸̶̸̵̵̶̶̸̸̶̸̵̸̬̳̭͇̪̹̺̺̲̥̪̥̲̳̲̳̦̻͂̽͂̽ͅȖȘ
̲̪̍
̹̮̺̲̼̼̮̺̮̻̽ͅ
̴̸̸̨̹̰̺̺̮̻̿
̴̳̪̦̼̮̽
̸̽vi
131 450
.ȗȘ
ǶȊȈȈȉȘȖȠțȘȈșȖȌȘȎȐȊȈȎȕȐȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐȏȈ
At Ȗȗ
Call Hard Waste Collection Service
ǶȌȕȈȗȘȍȌmb
ȏȈȒȈȎȈȕȖ
șȖȉȐȘȈȱȍ
ȕȈ
ȒȘțȗȍȕ
ȖȚȗȈȌ
ȊȖ ȕ
ȖȗȠȚȐȕȈȚȈ
ȕȈ
Brimbank.
ǹȐȚȍ
ȌȖȔȈȳȐȕșȚȊȈ
ȊȖȍȳ
Brimbank
ȐȔȈȈȚ
ȗȘȈȊȖ
ȕȈ
ȍȌȕȖ
ȉȍșȗȓȈȚȕȖ t
șȖȉȐȘȈȱȍ
ȕȈȒȘțȗȍȕ
ȖȚȗȈȌ
șȍȒȖȯȈȜȐȕȈȕșȐșȒȈte
ȋȖȌȐȕȈǯȈȗȖȊȍȳȍȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐȚȍȓȍȜȖȕȐȘȈȯȚȍll
ȕȈt
131 450.tr
How to booke
Call
9249 4728e
Book online at ts
hardwaste.brimbank.vic.gov.au8
Need to book another collection?c.
Extra hard waste collections are available. i
Costs apply. To book call 9249 4728 or l
visit
hardwaste.brimbank.vic.gov.ault
Questo opuscolo contiene importanti informazioni del nz
Comune di Brimbank sul Servizio a Richiesta per la vo
Raccolta dei Riuti Ingombranti. Tutte le proprietà
residenziali di Brimbank hanno diritto a richiedere, una
volta per ogni anno nanziario, il ritiro gratuito dei uz
riuti ingombranti. Per ulteriori informazioni chiamare ct
il 131 450.oš
Ova brošura sadrži važne informacije o usluzi općine u
Brimbank pod nazivom At Call Hard Waste Collection – vr
Odnošenje tvrdog smeća po pozivu. Svaki stambeni nf
objekat u Brimbanku ima parvo n
a
jedno
be
s
p
l
a
t
n
o عل
od
n
o
š
e
n
j
e
t
v
r
do
g
smeća
s
v
a
k
e
nancij
s
k
e
g
o
d
in
e.
Za لا
da
l
j
n
j
e
informa
cije, pozov
i
t
e 1
31 450 .عق
يحتوي هذا المنشور على معلومات مهمة حول خدمة إزالةما
النفايات الصلبة من خلال الاتصال جلسن
B
r
i
mb
a
n
k
.
يحقيا
لجميعلالعقاراتنالسكنيةلفيي
Br
i
mbank
ل
م
رةf
و
ا
ح
د
ةtكلhس
ن
ةgħ
ا
ل
مع
ل
و
م
ا
ت
،a
ا
ت
صل
و
اa
عل
ىsا
ل
ر
ق
مi
131 450
.-
م
ا
ل
ي
ةl
أنt
يتمB
إ
ز
ا
لةn
نف
ا
ي
ا
ته
اb
ا
لص
ل
ب
ة-
ب
د
و
نr
رس
و
م
.
ل
م
ز
يد م
ن-K
Dan il-fuljett h tagħrif importanti dwar is-Servizz en
tal-Kunsill ta’ Brimbank għal-Ġbir tal-Iskart Gož Meta a
l-Klijent Ikollu Bżonnu. Il-proprjetajiet kollha ak
residenzjali Brimbank huma intitolati għall-ġabra mb
waħda bla ħlas tal-iskart gož kull sena nanzjarja. h
Għal aktar tagħrif ċempel 131 450.pi
Hi cauk pante ahhin Brimbank Council nih A Hakmi m
Hmunthur Khawmhsuatnak caah Chawnh in Lakpiak k
nak kong a biapi mi thawngthanhnak pawl aa tel. t
Brimbank i a um mi innkip nih a hak mi hmunthur cu ah
tangka kum kumkhat chung ah a laak tein 约。
khawmhsuatpiak nak tinvo an ngei. Thawngthanhmi a-
tam deuh hngalhnak caah 131 450 chawn.-f
电话号码:l-
电邮地址:t-
邮寄信箱:
您预约。an
我们会过来收集。es
Brimbank 预约式硬质垃圾收集服务fi
使用指南ay
ChinS

image
不!我们无法收集以下物件
硬质垃圾收集规定
我们可以收集多少硬质垃圾?
4立方米硬质垃圾(相等于一个6x4大小的拖车容量),以及2
立方米捆扎起来的绿色垃圾(需在同一个收集点)。
单独物件必须能够被两个人轻松抬起。
车身、引擎机组
衣服
装修、建筑或围栏的材料
家居垃圾
工业或商业垃圾
4驱车或卡车轮胎
煤气罐
仅在您家的范围内放置物件
请做好准备!
您必须在收集周之前的星期日把物件放在外面。
您必须将硬质及绿色垃圾与住宅的其他物件清晰地分隔
开来。
1米高
1米高
4米宽
1米深
1米深
2米宽
住宅物业界限
住宅前院
住宅之前的公家草地
住宅范围前之车出
入通道(属公家)
住宅范围内之车出
入通道(属私人)
树枝及剪枝——用棉线或麻线(不得超过75毫米宽、1.5米长)
捆扎起来(不得超过300毫米宽)。
树干堆(无树枝附着、整齐堆放)不得超过200毫米宽、1.5米长
物件必须能够被一个人举起至肩高
若未经批准就把物件放置在您的住宅物业界限之外,则可
能会被罚款。
危险物质或石棉(水泥板)
有害杂草、藤蔓、大型树桩或树根
剪下来的草、杂草及树叶
没有捆扎的(或用电线、绳索或塑
料捆扎的)绿色垃圾
地毯/铺垫物
绿色垃圾
是的!我们可以收集以下物件
废金属
空罐(无盖的)
热水系统及浴盆
大型家电产品(需卸下冰箱门)
小型家电产品
电子垃圾(如:电视机、计算机等)
家居物件
陶瓷制品
木块(长度不超过1.5米)
床垫、床架(限1套)
镜/窗、玻璃(需包装起来并标识为“玻璃”)
(轮胎限量4个)