image
我可以使用這項服務嗎?
Brimbank的所有住宅在每個財政年度都有權免費使用一次預約式硬質垃圾收集服務(At Call
Hard Waste Collection )。
在預約之前
如何預約
致電:9249 4728
登入網站:hardwaste.brimbank.vic.gov.au 進行
線上預約
需要再使用一次收集服務?
可多次預訂硬質垃圾收集服務。
需繳費。如需預約,請致電:9249 4728或
登入網站:hardwaste.brimbank.vic.gov.au
Can I use this service?
All residential properties in Brimbank are entitled to one no charge At Call Hard Waste
Collection per nancial year.
Before you book
7ɪSViFKQK͏Qj\FKͩDWK{QJWLQTXDQWU͍QJYɾ'ʈFKiF
7KXĈ͕5iF
&ͩQJ
7KHR/ʈFK+ɶQ
&ͧD+͙LĈ͓QJɉ͝
Brimbank.
7ɢWFɠQKjQJɉ͝LGkQ͟YQJ
Brimbank
ÿɾXăP
ÿɉͣFWKXÿ͕UiFFͩQJPLʂQSKtP͗LQăPWjLFKtQKP͙W
OɤQĈʀELɼWWKrPWK{QJWLQ[LQJ͍LV͑
131 450.Wa
㦻彖㠨␙▔⚺
Brimbank
ゑ㟎ㆂ䤓檟侓㆞䫻役⨒⧍㟅彖岙
楕㦜╨
At Call Hard Waste Collection Service
⃚䦇桫 嵚
彖岙ᇭ
Brimbank
●⏶䤓㓏㦘⻔㺠⇞⸔⦷㹞⊚弰㄃⧖im
♾℺♦₏㶰⏜彊䤓䫻役⨒⧍⥭㟅㦜╨ᇭ
嵚㜴㓢
131 450
䨼屲㦃⮩彖岙ᇭWa
㦻忓㠨␛▔⚺
Brimbank
ゑ㟎☔䤓欓儵㆞䫻德⨒⧍㟅≰㋾
楕㦜┰
At Call Hard Waste Collection Service
⃚䦇␂ 庆
≰㋾ᇭ
Brimbank
◉␔䤓㓏㦘⻔㺠⇞⸔⦷㹞₹徱㄃⧖̿̾
♾℺♦₏㶰⏜忈䤓䫻德⨒⧍⥭㟅㦜┰ᇭ̵̰
庆㕷㓢
131 450
ℕ屲㦃⮩≰㋾ᇭ̨̮
̸̝
̶̹̪̺ͅ
̴̴̸̥̭̲̿̾
̹̮̺̲̦̮̲̀
̵̶̧̼̰̪̲̳̦̻̭̽
̴̸̸̨̹̰̺̺̮̻̿
̬̲̪
̶̰̽
̪̥̔̽
̴̨̪̺̪̬̬̮̪̚
̸̸̵̶̸̵̵̶̨̧̞̹̰̺̮̼̪̹̳̲̭̻̙̬̳̭͇̹̺̺̲̥̪̲̋͂̋̽͂
̸̽̾
̵̸̶̧̎̾
Brimbank
̴̮̻̇
̸̲
̸̨̳̪̲̳̮̻̽
̸̼̲̳̽
%ULPEDQN̸
̸̶̭̲̳̪̲̪̲͆̽
̵̲̪
̶̭̺̮̥͂
̸̸̵̧̪̹̳̲̭̦̼
̸̶̸̵̵̶̶̸̸̶̸̵̸̬̳̭͇̪̹̺̺̲̥̪̥̲̳̲̳̦̻͂̽͂̽ͅȖȘ
̲̪̍
̹̮̺̲̼̼̮̺̮̻̽ͅ
̴̸̸̨̹̰̺̺̮̻̿
̴̳̪̦̼̮̽
̸̽vi
131 450
.ȗȘ
ǶȊȈȈȉȘȖȠțȘȈșȖȌȘȎȐȊȈȎȕȐȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐȏȈ
At Ȗȗ
Call Hard Waste Collection Service
ǶȌȕȈȗȘȍȌmb
ȏȈȒȈȎȈȕȖ
șȖȉȐȘȈȱȍ
ȕȈ
ȒȘțȗȍȕ
ȖȚȗȈȌ
ȊȖ ȕ
ȖȗȠȚȐȕȈȚȈ
ȕȈ
Brimbank.
ǹȐȚȍ
ȌȖȔȈȳȐȕșȚȊȈ
ȊȖȍȳ
Brimbank
ȐȔȈȈȚ
ȗȘȈȊȖ
ȕȈ
ȍȌȕȖ
ȉȍșȗȓȈȚȕȖ t
șȖȉȐȘȈȱȍ
ȕȈȒȘțȗȍȕ
ȖȚȗȈȌ
șȍȒȖȯȈȜȐȕȈȕșȐșȒȈte
ȋȖȌȐȕȈǯȈȗȖȊȍȳȍȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐȚȍȓȍȜȖȕȐȘȈȯȚȍll
ȕȈt
131 450.tr
How to booke
Call
9249 4728e
Book online at ts
hardwaste.brimbank.vic.gov.au8
Need to book another collection?c.
Extra hard waste collections are available. i
Costs apply. To book call 9249 4728 or l
visit
hardwaste.brimbank.vic.gov.ault
Questo opuscolo contiene importanti informazioni del nz
Comune di Brimbank sul Servizio a Richiesta per la vo
Raccolta dei Riuti Ingombranti. Tutte le proprietà
residenziali di Brimbank hanno diritto a richiedere, una
volta per ogni anno nanziario, il ritiro gratuito dei uz
riuti ingombranti. Per ulteriori informazioni chiamare ct
il 131 450.oš
Ova brošura sadrži važne informacije o usluzi općine u
Brimbank pod nazivom At Call Hard Waste Collection – vr
Odnošenje tvrdog smeća po pozivu. Svaki stambeni nf
objekat u Brimbanku ima parvo n
a
jedno
be
s
p
l
a
t
n
o عل
od
n
o
š
e
n
j
e
t
v
r
do
g
smeća
s
v
a
k
e
nancij
s
k
e
g
o
d
in
e.
Za لا
da
l
j
n
j
e
informa
cije, pozov
i
t
e 1
31 450 .عق
يحتوي هذا المنشور على معلومات مهمة حول خدمة إزالةما
النفايات الصلبة من خلال الاتصال جلسن
B
r
i
mb
a
n
k
.
يحقيا
لجميعلالعقاراتنالسكنيةلفيي
Br
i
mbank
ل
م
رةf
و
ا
ح
د
ةtكلhس
ن
ةgħ
ا
ل
مع
ل
و
م
ا
ت
،a
ا
ت
صل
و
اa
عل
ىsا
ل
ر
ق
مi
131 450
.-
م
ا
ل
ي
ةl
أنt
يتمB
إ
ز
ا
لةn
نف
ا
ي
ا
ته
اb
ا
لص
ل
ب
ة-
ب
د
و
نr
رس
و
م
.
ل
م
ز
يد م
ن-K
Dan il-fuljett h tagħrif importanti dwar is-Servizz en
tal-Kunsill ta’ Brimbank għal-Ġbir tal-Iskart Gož Meta a
l-Klijent Ikollu Bżonnu. Il-proprjetajiet kollha ak
residenzjali Brimbank huma intitolati għall-ġabra mb
waħda bla ħlas tal-iskart gož kull sena nanzjarja. h
Għal aktar tagħrif ċempel 131 450.pi
Hi cauk pante ahhin Brimbank Council nih A Hakmi m
Hmunthur Khawmhsuatnak caah Chawnh in Lakpiak k
nak kong a biapi mi thawngthanhnak pawl aa tel. t
Brimbank i a um mi innkip nih a hak mi hmunthur cu ah
tangka kum kumkhat chung ah a laak tein 約。
khawmhsuatpiak nak tinvo an ngei. Thawngthanhmi p
tam deuh hngalhnak caah 131 450 chawn.ve
電話號碼:ou
電郵地址:e
郵寄信箱:on
您預約。 p
我們將會過來收集。tw
Brimbank預約式硬質垃圾收集服務rd
使用指南Th
ChinT

image
不!我們無法收集以下物件
硬質垃圾收集規定
我們可以收集多少硬質垃圾?
44立方米硬質垃圾(相等於一個6x4大小的拖車容量),以及2
立方米捆扎起來的綠色垃圾(需在同一個收集點)。。
單獨物件必須能夠被兩個人輕鬆抬起。
車身、引擎機組
衣服
裝修、建築或圍欄的材料
家居垃圾
工業或商業垃圾
4驅車或卡車輪胎
煤氣罐
僅在您家的範圍內放置物件
請做好準備!
您必須在收集周之前的星期日把物件放在外面。
您必須將硬質及綠色垃圾與住宅的其他物件清晰地
分隔開來。
1米高
1米高
4米宽
1米深
1米深
2米宽
住宅物業界限
住宅前院
住宅之前的公家草地
住宅範圍前之車出
入通道(屬公家)
住宅範圍內之車出
入通道(屬私人)
樹枝及剪枝——用棉線或麻線(不得超過75毫米寬、1.5米長)
捆扎起來(不得超過300毫米寬)。
樹幹堆(無樹枝附著、整齊堆疊)不得超過200毫米寬、1.5米長
物件必須能夠被一個人舉起至肩高
若未經批准就把物件放置在您的住宅物業界限之外,
則可能會被罰款。
危險物質或石棉(水泥板)
有害雜草、藤蔓、大型樹樁或樹根
剪下來的草、雜草及樹葉
沒有捆扎的(或用電線、繩索或塑
料捆扎的)綠色垃圾
地毯/鋪墊物
綠色垃圾
是的!我們可以收集以下物件
廢金屬
空罐(無蓋的)
熱水系統及浴盆
大型家電產品(需卸下冰箱門)
小型家電產品
電子垃圾(如:電視機、電腦等)
家居物件
陶瓷製品
木塊(長度不超過1.5米)
床墊、床架(限1套)
鏡/窗、玻璃(需包裝起來並標識為“玻璃”)
(輪胎限量4個)