image
Μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την υπηρεσία;
Όλες οι κατοικίες στο Brimbank δικαιούνται μια δωρεάν Κατά Παραγγελία Αποκομιδή
Ογκωδών Απορριμμάτων ανά οικονομικό έτος.
Πριν κάνετε κράτηση
Τηλέφωνο
Email
Ταχυδρομικά
Πώς να κάνετε κράτηση
Καλέστε το
9249 4728
Κάντε κράτηση διαδικτυακά στο
hardwaste.brimbank.vic.gov.au
Χρειάζεστε να κάνετε κράτηση για άλλη αποκομιδή;
Διατίθενται επιπλέον αποκομιδές ογκωδών απορριμμάτων.
Ισχύουν χρεώσεις. Για να κάνετε κράτηση καλέστε το
9249 4728 ή επισκεφθείτε το
hardwaste.brimbank.vic.gov.au
Can I use this service?
All residential properties in Brimbank are entitled to one no charge At Call Hard Waste
Collection per nancial year.
Before you book
7ɪSViFKQK͏Qj\FKͩDWK{QJWLQTXDQWU͍QJYɾ'ʈFKiF
7KXĈ͕5iF
&ͩQJ
7KHR/ʈFK+ɶQ
&ͧD+͙LĈ͓QJɉ͝
Brimbank.
7ɢWFɠQKjQJɉ͝LGkQ͟YQJ
Brimbank
ÿɾXăP
ÿɉͣFWKXÿ͕UiFFͩQJPLʂQSKtP͗LQăPWjLFKtQKP͙W
OɤQĈʀELɼWWKrPWK{QJWLQ[LQJ͍LV͑
131 450.Wa
㦻彖㠨␙▔⚺
Brimbank
ゑ㟎ㆂ䤓檟侓㆞䫻役⨒⧍㟅彖岙
楕㦜╨
At Call Hard Waste Collection Service
⃚䦇桫 嵚
彖岙ᇭ
Brimbank
●⏶䤓㓏㦘⻔㺠⇞⸔⦷㹞⊚弰㄃⧖im
♾℺♦₏㶰⏜彊䤓䫻役⨒⧍⥭㟅㦜╨ᇭ
嵚㜴㓢
131 450
䨼屲㦃⮩彖岙ᇭWa
㦻忓㠨␛▔⚺
Brimbank
ゑ㟎☔䤓欓儵㆞䫻德⨒⧍㟅≰㋾
楕㦜┰
At Call Hard Waste Collection Service
⃚䦇␂ 庆
≰㋾ᇭ
Brimbank
◉␔䤓㓏㦘⻔㺠⇞⸔⦷㹞₹徱㄃⧖̿̾
♾℺♦₏㶰⏜忈䤓䫻德⨒⧍⥭㟅㦜┰ᇭ̵̰
庆㕷㓢
131 450
ℕ屲㦃⮩≰㋾ᇭ̨̮
̸̝
̶̹̪̺ͅ
̴̴̸̥̭̲̿̾
̹̮̺̲̦̮̲̀
̵̶̧̼̰̪̲̳̦̻̭̽
̴̸̸̨̹̰̺̺̮̻̿
̬̲̪
̶̰̽
̪̥̔̽
̴̨̪̺̪̬̬̮̪̚
̸̸̵̶̸̵̵̶̨̧̞̹̰̺̮̼̪̹̳̲̭̻̙̬̳̭͇̹̺̺̲̥̪̲̋͂̋̽͂
̸̽̾
̵̸̶̧̎̾
Brimbank
̴̮̻̇
̸̲
̸̨̳̪̲̳̮̻̽
̸̼̲̳̽
%ULPEDQN̸
̸̶̭̲̳̪̲̪̲͆̽
̵̲̪
̶̭̺̮̥͂
̸̸̵̧̪̹̳̲̭̦̼
̸̶̸̵̵̶̶̸̸̶̸̵̸̬̳̭͇̪̹̺̺̲̥̪̥̲̳̲̳̦̻͂̽͂̽ͅȖȘ
̲̪̍
̹̮̺̲̼̼̮̺̮̻̽ͅ
̴̸̸̨̹̰̺̺̮̻̿
̴̳̪̦̼̮̽
̸̽vi
131 450
.ȗȘ
ǶȊȈȈȉȘȖȠțȘȈșȖȌȘȎȐȊȈȎȕȐȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐȏȈ
At Ȗȗ
Call Hard Waste Collection Service
ǶȌȕȈȗȘȍȌmb
ȏȈȒȈȎȈȕȖ
șȖȉȐȘȈȱȍ
ȕȈ
ȒȘțȗȍȕ
ȖȚȗȈȌ
ȊȖ ȕ
ȖȗȠȚȐȕȈȚȈ
ȕȈ
Brimbank.
ǹȐȚȍ
ȌȖȔȈȳȐȕșȚȊȈ
ȊȖȍȳ
Brimbank
ȐȔȈȈȚ
ȗȘȈȊȖ
ȕȈ
ȍȌȕȖ
ȉȍșȗȓȈȚȕȖ t
șȖȉȐȘȈȱȍ
ȕȈȒȘțȗȍȕ
ȖȚȗȈȌ
șȍȒȖȯȈȜȐȕȈȕșȐșȒȈte
ȋȖȌȐȕȈǯȈȗȖȊȍȳȍȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐȚȍȓȍȜȖȕȐȘȈȯȚȍll
ȕȈt
131 450.tr
How to booke
Call
9249 4728e
Book online at ts
hardwaste.brimbank.vic.gov.au8
Need to book another collection?c.
Extra hard waste collections are available. i
Costs apply. To book call 9249 4728 or l
visit
hardwaste.brimbank.vic.gov.ault
Questo opuscolo contiene importanti informazioni del nz
Comune di Brimbank sul Servizio a Richiesta per la vo
Raccolta dei Riuti Ingombranti. Tutte le proprietà
residenziali di Brimbank hanno diritto a richiedere, una
volta per ogni anno nanziario, il ritiro gratuito dei uz
riuti ingombranti. Per ulteriori informazioni chiamare ct
il 131 450.oš
Ova brošura sadrži važne informacije o usluzi općine u
Brimbank pod nazivom At Call Hard Waste Collection – vr
Odnošenje tvrdog smeća po pozivu. Svaki stambeni nf
objekat u Brimbanku ima parvo n
a
jedno
be
s
p
l
a
t
n
o عل
od
n
o
š
e
n
j
e
tv
r
do
g
smeća
s
v
a
k
e
nancij
s
k
e
g
o
d
i
n
e.
Za لا
da
l
j
n
j
e
informa
cije, pozov
i
t
e 1
31 450 .عق
يحتوي هذا المنشور على معلومات مهمة حول خدمة إزالةما
النفايات الصلبة من خلال الاتصال جلسن
B
r
i
mb
a
n
k
.
يحقيا
لجميعلالعقاراتنالسكنيةلفيي
Br
i
mbank
ل
م
رةf
و
ا
ح
د
ةtكلhس
ن
ةgħ
ا
ل
مع
ل
و
م
ات
،a
ا
ت
صل
و
اa
عل
ىsا
ل
ر
ق
مi
131 450
.-
م
ا
ل
ي
ةl
أنt
يتمB
إ
ز
ا
ل
ةn
نف
ا
ي
ا
ته
اb
ا
لص
ل
ب
ة-
ب
د
و
نr
رس
و
م
.
ل
م
ز
يد م
ن-K
Dan il-fuljett h tagħrif importanti dwar is-Servizz en
tal-Kunsill ta’ Brimbank għal-Ġbir tal-Iskart Gož Meta a
l-Klijent Ikollu Bżonnu. Il-proprjetajiet kollha ak
residenzjali Brimbank huma intitolati għall-ġabra mb
waħda bla ħlas tal-iskart gož kull sena nanzjarja. h
Għal aktar tagħrif ċempel 131 450.pi
Hi cauk pante ahhin Brimbank Council nih A Hakmi m
Hmunthur Khawmhsuatnak caah Chawnh in Lakpiak k
nak kong a biapi mi thawngthanhnak pawl aa tel. t
Brimbank i a um mi innkip nih a hak mi hmunthur cu ah
tangka kum kumkhat chung ah a laak tein ησ
khawmhsuatpiak nak tinvo an ngei. Thawngthanhmi τη
tam deuh hngalhnak caah 131 450 chawn.δή
Εσείς κάνετε την ιμ
κράτηση.υ
Εμείς θα τα μαζέψουμε.
Ο οδηγός σας χρήσης της
Κατά Παραγγελία Υπηρεσίας
Αποκομιδής Ογκωδών
Απορριμμάτων του Brimbank
Greek

image
Όχι! Αυτά τα αντικείμενα δεν μπορούν να συλλεχθούν
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ
Πόση ποσότητα απορριμμάτων μπορεί
να αποκομισθεί;
4 κυβικά μέτρα ογκωδών απορριμμάτων (ισοδυναμεί με
τρέιλερ 6X4) και 2 κυβικά μέτρα δεμάτια πράσινων
απορριμμάτων (σε μια αποκομιδή)
Τα μεμονωμένα αντικείμενα θα πρέπει να μπορούν να
τα σηκώνουν εύκολα δυο άτομα.
Αμαξώματα αυτοκινήτων,
ολόκληροι κινητήρες
Ρουχισμός
Υλικά από ανακαίνιση, κατασκευή
ή περίφραξη
Οικιακά σκουπίδια
Βιομηχανικά ή εμπορικά απόβλητα
Ελαστικά από 4Χ4 ή φορτηγά
Φιάλες αερίου
Τοποθετήστε τα αντικείμενα ΜΟΝΟ μέσα
στα όρια της ιδιοκτησίας σας
Να είστε έτοιμοι!
Τα αντικείμενα πρέπει να τοποθετηθούν για
αποκομιδή την
Κυριακή
πριν την εβδομάδα
αποκομιδής.
Τα ογκώδη και πράσινα απορρίμματα πρέπει να είναι
τελείως
διαχωρισμένα
από άλλα αντικείμενα στην
ιδιοκτησία σας.
1 μέτρο ύψος
1 μέτρο ύψος
4 μέτρα πλάτος
1 μέτρο βάθος
1 μέτρο βάθος
2 μέτρα πλάτος
ΟΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
μπροστινή αυλή
πρασιά
στο driveway κοντά
στο δρόμο
driveway
Κλαδιά δέντρων και κλαδέματα – σε δεμάτι και δεμένα με
κορδόνι ή σπάγκο (πλάτος μικρότερο από 75 χλστ. και μήκος
1,5 μ. Τα δεμάτια πρέπει να έχουν πλάτος μικρότερο από 300
χλστ.)
Μεμονωμένα κομμάτια δέντρων (χωρίς κλαδιά, στοιβαγμένα
προσεκτικά) μικρότερα από 200 χλστ. πλάτος και μήκους 1,5 μ.
Τα αντικείμενα θα πρέπει να μπορούν να σηκώνονται στο ύψος του
ώμου από ένα άτομο
Οποιαδήποτε αντικείμενα τοποθετούνται εκτός των ορίων
της ιδιοκτησίας σας χωρίς έγκριση ενδέχεται να
επιβληθούν πρόστιμα.
Επικίνδυνα υλικά ή αμίαντος
(φύλλα τσιμέντου)
Βλαβερά ζιζάνια, κλήματα, μεγάλοι
κομμένοι κορμοί ή ρίζες
Αποκόμματα χόρτου, αγριόχορτα,
φύλλα
Μη δεμένα πράσινα απόβλητα
(ή δεμένα με σύρμα, σχοινί ή
πλαστικό)
Χαλιά / υποστρώματα χαλιών
Πράσινα Απόβλητα
Ναι! Αυτά τα αντικείμενα μπορούν να συλλεχθούν
Παλιοσίδερα
Άδεια μεταλλικά δοχεία (χωρίς
καπάκι)
Συστήματα ζεστού νερού και
μπανιέρες
Λευκές συσκευές (αφαιρέστε τις
πόρτες ψυγείων)
Ηλ. συσκευές
Ηλεκτρονικά απόβλητα (π.χ.
τηλεοράσεις, υπολογιστές)
Είδη οικιακής χρήσης
Πήλινα, κεραμικά, πορσελάνη
Κομμάτια ξύλου (μήκους έως 1,5 μ.)
Στρώματα, βάσεις κρεβατιών (μόνο 1 σετ)
Καθρέπτες/παράθυρα, γυαλί (περιτυλιγμένα και
με σημείωση 'Glass')
(έως 4 ελαστικά αυτοκινήτων)