image
Можам ли да ја користам оваа услуга?
Сите приватни имоти во Brimbank имаат право на едно бесплатно 'At Call Hard Waste
Collection' (Однапред закажано собирање на крупен отпад) секоја финансиска година.
Пред да резервирате
Телефон
Електронска пошта
Поштенска адреса
Како да резервирате собирање на
крупен отпад
Јавете се на
9249 4728
Резервијате преку интернет на
hardwaste.brimbank.vic.gov.au
Треба ли да резервирате друго собирање?
Можете да користите уште едно собирање на крупен отпад.
Тоа се наплаќа. За да резервирате собирање на
крупен отпад, јавете се на 9249 4728 или посетете
ја веб-страницата
hardwaste.brimbank.vic.gov.au
Can I use this service?
All residential properties in Brimbank are entitled to one no charge At Call Hard Waste
Collection per nancial year.
Before you book
7ɪSViFKQK͏Qj\FKͩDWK{QJWLQTXDQWU͍QJYɾ'ʈFKiF
7KXĈ͕5iF
&ͩQJ
7KHR/ʈFK+ɶQ
&ͧD+͙LĈ͓QJɉ͝
Brimbank.
7ɢWFɠQKjQJɉ͝LGkQ͟YQJ
Brimbank
ÿɾXăP
ÿɉͣFWKXÿ͕UiFFͩQJPLʂQSKtP͗LQăPWjLFKtQKP͙W
OɤQĈʀELɼWWKrPWK{QJWLQ[LQJ͍LV͑
131 450.Wa
㦻彖㠨␙▔⚺
Brimbank
ゑ㟎ㆂ䤓檟侓㆞䫻役⨒⧍㟅彖岙
楕㦜╨
At Call Hard Waste Collection Service
⃚䦇桫 嵚
彖岙ᇭ
Brimbank
●⏶䤓㓏㦘⻔㺠⇞⸔⦷㹞⊚弰㄃⧖im
♾℺♦₏㶰⏜彊䤓䫻役⨒⧍⥭㟅㦜╨ᇭ
嵚㜴㓢
131 450
䨼屲㦃⮩彖岙ᇭWa
㦻忓㠨␛▔⚺
Brimbank
ゑ㟎☔䤓欓儵㆞䫻德⨒⧍㟅≰㋾
楕㦜┰
At Call Hard Waste Collection Service
⃚䦇␂ 庆
≰㋾ᇭ
Brimbank
◉␔䤓㓏㦘⻔㺠⇞⸔⦷㹞₹徱㄃⧖̿̾
♾℺♦₏㶰⏜忈䤓䫻德⨒⧍⥭㟅㦜┰ᇭ̵̰
庆㕷㓢
131 450
ℕ屲㦃⮩≰㋾ᇭ̨̮
̸̝
̶̹̪̺ͅ
̴̴̸̥̭̲̿̾
̹̮̺̲̦̮̲̀
̵̶̧̼̰̪̲̳̦̻̭̽
̴̸̸̨̹̰̺̺̮̻̿
̬̲̪
̶̰̽
̪̥̔̽
̴̨̪̺̪̬̬̮̪̚
̸̸̵̶̸̵̵̶̨̧̞̹̰̺̮̼̪̹̳̲̭̻̙̬̳̭͇̹̺̺̲̥̪̲̋͂̋̽͂
̸̽̾
̵̸̶̧̎̾
Brimbank
̴̮̻̇
̸̲
̸̨̳̪̲̳̮̻̽
̸̼̲̳̽
%ULPEDQN̸
̸̶̭̲̳̪̲̪̲͆̽
̵̲̪
̶̭̺̮̥͂
̸̸̵̧̪̹̳̲̭̦̼
̸̶̸̵̵̶̶̸̸̶̸̵̸̬̳̭͇̪̹̺̺̲̥̪̥̲̳̲̳̦̻͂̽͂̽ͅȖȘ
̲̪̍
̹̮̺̲̼̼̮̺̮̻̽ͅ
̴̸̸̨̹̰̺̺̮̻̿
̴̳̪̦̼̮̽
̸̽vi
131 450
.ȗȘ
ǶȊȈȈȉȘȖȠțȘȈșȖȌȘȎȐȊȈȎȕȐȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐȏȈ
At Ȗȗ
Call Hard Waste Collection Service
ǶȌȕȈȗȘȍȌmb
ȏȈȒȈȎȈȕȖ
șȖȉȐȘȈȱȍ
ȕȈ
ȒȘțȗȍȕ
ȖȚȗȈȌ
ȊȖ ȕ
ȖȗȠȚȐȕȈȚȈ
ȕȈ
Brimbank.
ǹȐȚȍ
ȌȖȔȈȳȐȕșȚȊȈ
ȊȖȍȳ
Brimbank
ȐȔȈȈȚ
ȗȘȈȊȖ
ȕȈ
ȍȌȕȖ
ȉȍșȗȓȈȚȕȖ t
șȖȉȐȘȈȱȍ
ȕȈȒȘțȗȍȕ
ȖȚȗȈȌ
șȍȒȖȯȈȜȐȕȈȕșȐșȒȈte
ȋȖȌȐȕȈǯȈȗȖȊȍȳȍȐȕȜȖȘȔȈȞȐȐȚȍȓȍȜȖȕȐȘȈȯȚȍll
ȕȈt
131 450.tr
How to booke
Call
9249 4728e
Book online at ts
hardwaste.brimbank.vic.gov.au8
Need to book another collection?c.
Extra hard waste collections are available. i
Costs apply. To book call 9249 4728 or l
visit
hardwaste.brimbank.vic.gov.ault
Questo opuscolo contiene importanti informazioni del nz
Comune di Brimbank sul Servizio a Richiesta per la vo
Raccolta dei Riuti Ingombranti. Tutte le proprietà
residenziali di Brimbank hanno diritto a richiedere, una
volta per ogni anno nanziario, il ritiro gratuito dei uz
riuti ingombranti. Per ulteriori informazioni chiamare ct
il 131 450.oš
Ova brošura sadrži važne informacije o usluzi općine u
Brimbank pod nazivom At Call Hard Waste Collection – vr
Odnošenje tvrdog smeća po pozivu. Svaki stambeni nf
objekat u Brimbanku ima parvo n
a
jedno
be
s
p
l
a
t
n
o عل
od
n
e
n
j
e
t
v
r
do
g
smeća
s
v
a
k
e
nancij
s
k
e
g
o
d
i
n
e.
Za لا
da
l
j
n
j
e
informa
cije, pozov
i
t
e 1
31 450 .عق
يحتوي هذا المنشور على معلومات مهمة حول خدمة إزالةما
النفايات الصلبة من خلال الاتصال جلسن
B
r
i
mb
a
n
k
.
يحقيا
لجميعلالعقاراتنالسكنيةلفيي
Br
i
mbank
ل
م
رةf
و
ا
ح
د
ةtكلhس
نةgħ
ا
ل
مع
ل
و
م
ا
ت
،a
ا
ت
صل
و
اa
عل
ىsا
ل
ر
ق
مi
131 450
.-
م
ا
ل
ي
ةl
أنt
يتمB
إ
ز
ا
ل
ةn
نف
ا
ي
ا
ته
اb
ا
لص
ل
ب
ة-
ب
د
و
نr
رس
و
م
.
ل
م
ز
يد م
ن-K
Dan il-fuljett h tagħrif importanti dwar is-Servizz en
tal-Kunsill ta’ Brimbank għal-Ġbir tal-Iskart Gož Meta a
l-Klijent Ikollu Bżonnu. Il-proprjetajiet kollha ak
residenzjali Brimbank huma intitolati għall-ġabra mb
waħda bla ħlas tal-iskart gož kull sena nanzjarja. h
Għal aktar tagħrif ċempel 131 450.pi
Hi cauk pante ahhin Brimbank Council nih A Hakmi m
Hmunthur Khawmhsuatnak caah Chawnh in Lakpiak k
nak kong a biapi mi thawngthanhnak pawl aa tel. t
Brimbank i a um mi innkip nih a hak mi hmunthur cu ah
tangka kum kumkhat chung ah a laak tein о
khawmhsuatpiak nak tinvo an ngei. Thawngthanhmi у
tam deuh hngalhnak caah 131 450 chawn.ир
Резервирајте.ен
Ние ќе го ac
собереме.
Вашиот водич како да ги користите
услугите на општината
Brimbank за собирање на
крупен отпад
Macedonian

image
Не! Овие предмети не може да се собираат
УПАТСТВА ЗА СОБИРАЊЕ НА ОТПАДОТ
Колку отпад може да земеме?
4 кубни метри цврст отпад (еднакво на 6x4 приколка) и 2
кубни метри на зелен отпад врзан во снопови (при едно
собирање на отпад).
Поединечните предмети мора лесно да можат да ги
подигнат две лица.
Каросерии на автомобили,
блокови од автомобилски мотори
Облека
Материјал за реновирање,
градежен материјал или за
правење на огради
Домашен отпад
Индустриски или комерцијален отпад
Гуми за 4WD возила или камиони
Плински боци
Ставете ги предметите САМО во вашиo
т имот
Подгответе се!
Мора да ги ставите предметите кои што
треба да се соберат во
недела
пред неделата
кога се собира отпадот.
Крупниот и зелениот отпад мора јасно да бидат
одделени
од другите предмети на вашиот имот.
Во висина од 1 метар
Во висина од 1 метар
Во широчина од 4 метри
Во длабочина од 1 метар
Во длабочина од 1 метар
Во широчина од 2 метри
ГРАНИЦА НА ИМОТОТ
преден двор
тревен појас
премин
приоден пат
од улицата
Гранки од дрвја и остатоци од кастрење на дрвја – заврзани
во сноп со канап или јаже (потесни од 75 мм и покуси од
1,5 метри. Сноповите мора да се потесни од 300 мм)
Поединечни стебла (без гранки, уредно поредени)
потесни од 200 мм и покуси од 1,5 метри
Предметите мора да може едно лице да ги дигне на височина
на рамениците
Ако ставите предмети надвор од вашиот имот без да
добиете дозвола, може да добиете парична казна.
Опасни материјали или азбест
(цементни плочи)
Штетен плевел, винови лози,
пенушки или корени од големи дрвја
Исечена трева, плевел и лисја
Зелен отпад кој не е заврзан (или
заврзан со жица, јаже или пластика)
Теписон / подлога за теписон
Зелен отпад
Да! Ова се предметите што може да се соберат
Отпаден метал
Празни конзерви (без капак)
Бојлери и кади
Бела техника (отстранете ги
вратите на фрижидерот)
Домашни апарати
Електронски отпад (на пример,
телевизори, компјутери)
Предмети од домаќинството
Грнчарија, керамика, порцелан
Парчиња дрво (не подолги од 1,5 метри)
Душеци, основи на кревети (само еден комплет)
Огледала/прозорци, стакло (завиткајте ги и
напишете 'Glass' ('Стакло')
(најмногу 4 автомобилски гуми)