image
Nhóm Cha Mẹ
Có Con Đầu Lòng
Những Bước Đầu tiên

image
Hội đồng Thành phố Brimbank hoan nghênh quý vị và gia đình tham
gia chương trình Nhóm Cha Mẹ Có Con Đầu Lòng Những Bước Đầu tiên.
Đây là chương trình bảy tuần lễ, miễn phí, có nhân viên hướng dẫn,
dành cho cha mẹ có con đầu lòng.
Mục đích của nhóm là trợ giúp quý vị trong vai trò làm cha mẹ có con đầu lòng và để
quý vị có cơ hội gặp và giao lưu với cha mẹ khác cũng có con đầu lòng trong vùng.
Chương trình gồm có nhiều đề tài khác nhau bao gồm:
415 - 1121
Có các nhóm nói tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Miến Điện.
Kính mời quý vị
• Làm quen nhau và em bé quý vị
• Làm cha mẹ ở Úc
• Giúp em bé quý vị ngủ và không quấy
• Thức ăn, em bé quý vị và gia đình
• Chăm sóc bản thân
• Làm quen với em bé quý vị
• Chơi đùa, không chỉ vui chơi và các
trò chơi
Nếu quý vị muốn tham gia chương trình, vui lòng nói chuyện với y tá Y tế Mẫu Nhi
(Maternal & Child Health nurse), hoặc gửi email về
firststeps@brimbank.vic.gov.au
Chúng tôi mong sẽ gặp quý vị.
Miễn
phí
131 450
Tính cước gọi
địa phương